Postupak kupovine

Postupak kupovine

 

98

Postupak kupovine nekretnina u Crnoj Gori sastoji se od sljedećih koraka:

Prema sadašnjem zakonodavstvu, državljani Ukrajine i zemalja ZND u Crnoj Gori mogu da steknu i organizuju za sebe kao pojedince: stan, kuću, zemljište do 5.000 m2. Postupak kupovine vrši se na osnovu standardizovanog kupoprodajnog ugovora, koji se sastavlja i ovjerava kod ovlaštenog notara.

 

1.  Pregledajte i raspravite o odabranim objektima (2-3 dana):

Nekoliko dana prije namjeravanog gledanja, klijent nam šalje broj predmeta od interesa koji želi da vidi, i izvještava o datumu i dužini vremena na koje želi da izvrši gledanje. S druge strane, dogovorili smo se sa vlasnicima imovine i sastavili plan gledanja. Na automobilu naše agencije, u prisustvu menadžera koji govori ruski, i procesa upoznavanja sa odabranim objektima.

2. Verifikacija dokumenata o izabranom objektu:

Prilikom odabira nekoliko objekata po Vašem izboru, organizovaćemo primarnu provjeru Liste Nepokretnosti (Certificate of Ovnership) i ostale potrebne dokumente za ograničenja i teret na odabranim objektima. Ako se nekretnina preporučuje za kupovinu od strane specijalista, sledeća faza je konsultacija i verifikacija dokumenata od strane notara. KONSULTACIJA I VERIFIKACIJA DOKUMENATA za stečenu imovinu za klijente naše agencije je BESPLATNA!

3. Nakon pozitivnog rezultata provjere dokumenata za imovinu, sljedeći korak će biti rezervacija nekretnine koju ste odabrali (1 dan):

Pripremio Predugovor (preliminarni sporazum) o uplati 10% vrijednosti objekta. Stvaranjem depozita potvrđujete svoje namjere da kupite nekretninu. Nekretnina je uklonjena sa prodaje. U slučaju odbijanja transakcije, iznos depozita se ne vraća. Ako prodavac odbije transakciju, iznos depozita vam se vraća u potpunosti.

4. Sastavljanje i potpisivanje Glavnog ugovora (ugovor o prodaji) (2 dana):

Preneseni licencirani javni beležnik:

 • dokumenti za imovinu;
 • kopije pasoša kupca, prodavca;
 • uslove plaćanja po ugovoru;
 • po potrebi, punomoćje i druge formalnosti transakcije, koje se moraju odraziti u ugovoru o prodaji.

Na osnovu ovih podataka, notar priprema ugovor o prodaji. Potpisivanje ugovora o kupoprodaji javlja se u kancelariji notara u prisustvu ovlašćenog sudskog tumača: ugovor se glasno pročita strankama i prevodi na ruski (ili drugi jezik). Potpisi Kupca i Prodavca po ugovoru su overeni strogo u prisustvu ovlašćenog prevodioca.

Beležnik je, prema važećem zakonodavstvu, dužan da obavesti kupca o svim negativnim aspektima za njega, kao io njihovim posledicama i da obezbedi njegov lični pristanak ili odbijanje.

Licencirani sudski tumač može, na zahtjev kupca, dostaviti pismeni prijevod ugovora na ruski jezik u pisanoj formi (indikativne cijene su navedene na našoj veb stranici) Kupoprodajni ugovor je ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog prevodioca..

5. Plaćanje po ugovoru i prenos vlasništva:

Kupac, u rokovima navedenim u kupoprodajnom ugovoru, šalje od ukrajinske banke (ili druge banke) na račun prodavca iznos naveden u ugovoru prema uslovima ugovora.

Nakon prijema novca od kupca od strane prodavca u prisustvu notara, izdaje se Tabuljarna Isprava – potvrda kojom se potvrđuje da je dobio pun iznos po ugovoru o prodaji. Dalje, beležnik podnosi stambenom katastru treću kopiju ugovora o prodaji sa Clausulom Intabulandi. Preregistracija imovine u stambenom katastru traje do 2-3 meseca. Prema rezultatima državne registracije, kupac i prodavac dobijaju odluku stambenog katastra o prenosu vlasništva. Na osnovu ove odluke, stambeni katastar je dužan da u roku od 7 dana izda kupcu listu Nepokretnosti (analogni sertifikat o vlasništvu), gde ćete biti novi vlasnik imovine.

6. Otvaranje bankovnog računa i registracija kod poreske inspekcije:

Nakon kupovine nekretnine, potrebno je da se registrujete kod lokalnog poreskog inspektorata i dobijete PIB, potrebno je platiti porez. Porez se može platiti sa računa za namiru, koji se može otvoriti u bilo kojoj od crnogorskih banaka. Od dokumenata će biti potreban samo pasoš. Bankovni račun možete koristiti za prenos sredstava potrebnih za kupovinu imovine u Crnoj Gori. Možete otvoriti račun na ime jednog od najbližih rođaka: roditelja, supružnika, dece. U ovom slučaju, možete prebaciti novac iz Ukrajine (zemlje ZND-a) bez komercijalne opravdanosti, kao što je prebacivanje novca vašem bliskom srodniku. Sve ove procedure su jednostavne i traju samo nekoliko sati.

7. Plaćanje poreza na imovinu:

Nakon ovjere, jedan primjerak ugovora o prodaji šalje se poreskoj upravi. Na osnovu iznosa navedenog u ugovoru, a vođeni drugim kriterijumima, poreski inspektori procjenjuju imovinu. Ako se prodavac nekretnina prodaje po realnoj vrednosti, onda se, po pravilu, održava na osnovu procene poreza. U tom smislu, izuzetno je isplativo steći i urediti vlasništvo nad objektima koji zahtijevaju popravku ili restauraciju, jer njihova procenjena vrednost u trenutku kupovine je prilično mala u odnosu na konačnu. Prilikom procjene prodajne cijene navedene u ugovoru o prodaji, poreska policija obračunava porez od 3% procijenjene vrijednosti objekta. Obavještenje za plaćanje poreza dolazi od tijela koje se zove Uprava Prihoda 10-15 dana nakon što je transakcija izvršena od strane notara na vašoj adresi navedenoj u ugovoru o prodaji. Kupovinom stana u novoj zgradi direktno od investitora u osobi pravnog lica i PDV obveznika (19%), vi, kao kupac, oslobođeni ste plaćanja poreza od 3%! 

Razgledanje

Inspekcijski pregled traje 1-5 dana, zavisno od broja pregledanih objekata.

Naša agencija „NEKRETNINE“ besplatno će vam obezbediti transfer od aerodroma Tivat. U vreme obilaska, nudimo vam da iznajmite udoban apartman ili kuću. Na našem sajtu su prikazane različite opcije.

Važno je znati!

Ukupni troškovi kupca u transakciji prodaje.

Dakle, vaši troškovi prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori su:

 1. Ako želite provesti dodatnu provjeru pravne čistoće dokumenata za stečenu imovinu, možete se obratiti odvjetniku (advokatu). Cijena takvih usluga će iznositi prosječno 500-1500 EUR. Naglašavamo da ova stavka nije preduslov za kupovinu. Odgovornost (pravna i finansijska) za ugovor sastavljen od strane javnog beležnika!
 2. Usluge licenciranog notara zavise od vrednosti stečene imovine koja je navedena u kupoprodajnom ugovoru:
Iznos transakcije (Euro) Notarske takse (evra)
20000-50000 250
50000-80000 350
80000-120000 450
120000-170000 500
170000-220000 550
220000-270000 600
270000-320000 650
320000-370000 700
370000-420000 750
420000-470000 800
470000-520000 850
520000-570000 900
570000-620000 950
620000-670000 1000

Cijene notarskih naknada su bez PDV-a (19%).

 1. Usluge ovlašćenog prevodioca za tumačenje teksta ugovora o kupoprodaji prilikom kupoprodajne transakcije od Notara: 50-100 EUR.
 2. Usluge ovlašćenog prevodioca za pismeni prevod teksta ugovora o prodaji: 150-200 EUR.
 3. Porez na stečenu imovinu u iznosu od 3%. Podsećamo vas da prilikom kupovine nekretnina u novim zgradama, ako investitor (pravno lice) u dokumentu o imovini odredi vlasnik, kupac je oslobođen plaćanja poreza od 3 procenta. Kada kupujete bilo koju ponudu od fizičkog ili pravnog lica (vlasnika sekundarne imovine), porez je obavezan! Porez se obračunava od strane poreske policije, na osnovu vrednosti imovine navedene u ugovoru o kupoprodaji. Obavijest o plaćanju poreza šalje se kupcu na njegovoj poštanskoj adresi navedenoj u ugovoru o prodaji.
 4. Usluge naše agencije za organizaciju pogleda na nekretnine (u okviru 5 opcija), početna verifikacija dokumenata o imovini i podrška kupca prilikom kupovine i prodaje kod notara za kupca su BESPLATNI. Naša firma radi po ugovoru o direktnoj proviziji sa vlasnicima imovine u fiksnom procentu naknade (3-5%) koja je navedena u ugovoru o proviziji.

Garantiramo da ćete sa nama sigurno pronaći najbolju nekretninu u Crnoj Gori po razumnoj cijeni!

* Lista Nepokretnosti – je izvod iz katastarske knjige (registra). Imovinski list sadrži podatke o imovini, njenoj površini, dijelovima imovine, vlasnicima, visini njihovih prava na ovu imovinu, teretima i teretima (ako ih ima). Razlika između vlasničkog lista i potvrde o vlasništvu je da je imovinski list ekstrakt iz elektronske katastarske knjige, koju po želji možete dobiti u bilo koje vrijeme. Prilikom provere dokumenata za imovinu za koju ste zainteresovani i pre nego što potpišete ugovor o kupoprodaji, svakako treba da zahtevate od prodavca (vlasnika imovine) da obezbedi novi list nekretnina.

** Predugovor je preliminarni sporazum o namjeri između prodavca nekretnina i kupca. To je u fazi prenosa depozita od strane kupca prodavcu. U ugovoru se opisuje imovina, njena adresa, navodi se iznos depozita i vrijednost imovine, navodi se datum kada će biti glavni ugovor (glavni ugovor). *** Glavniugovor – ugovor o kupoprodaji nekretnina. Opisuje imovinu koja se stiče, navodi njenu vrijednost, iznos uplaćenog avansa, navode uslove za sticanje predmeta i uslove za plaćanje. Ugovor je potpisan i overen kod notara. Odmah se potpisuje šest kopija ugovora (ostaju dva primerka kod kupca, dva od prodavca i dva za katastarsku i poresku inspekciju).

Prodaja zemljišta i zemljišta u Crnoj Gori

Od 2010. godine, zakonodavstvo Crne Gore dozvoljava kupovinu i registraciju zemljišnih čestica stranim državljanima. S obzirom da je količina zemljišta na obali Crne Gore ograničena, takva kupovina je uvijek isplativa investicija. Ali kada se planira izgradnja bilo kojeg objekta u Budvi, mora se imati na umu da nisu sve oblasti zakonski moguće. Prije nego što kupite zemljište, morate dobiti profesionalne pravne savjete o dostupnosti dozvole crnogorskih vlasti bilo kojoj zgradi u Budvi i drugim područjima. Stručnjaci naše agencije su spremni da pruže kvalifikovane usluge:

 • pomoć u odabiru najpogodnije „parcele“ za Vaše individualne zahtjeve,
 • zakonsko odobrenje,
 • projektovanje i izgradnju na ovom zemljištu

Оставите одговор